SVEIKATOS SPECIALISTAS

VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTĖ

Veiklos planas 2024 m.     Veiklos ataskaita 2023 m.

Veiklos planas 2023 m.     Veiklos ataskaita 2022 m.

Veiklos planas 2022 m.     Veiklos ataskaita 2021 m.

Veiklos planas 2021 m.      Veiklos ataskaita 2020 m.

Visuomenės sveikatos specialistė Lionė Rimkuvienė (I aukštas, 132 kabinetas)
Tel. 8 672 92151, el. paštas lione.rimkuviene@jonavavsb.lt 
DARBO LAIKAS:

I – 8.00 – 15.00
II – 8.00 – 15.00
III – 8.00 – 15.00
15.00 
– 16.30 darbas nuotoliniu būdu
Pietų pertrauka 12.00 – 12.30

Sveikatos priežiūros mokyklose tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės uždaviniai:

 1. Užtikrinti sveikatos priežiūros kokybę, kuriant sveiką aplinką mokykloje, stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas.
 2. Formuoti teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.
 3. Numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu įtarti ir užkirsti joms kelią.
 4. Suteikti pirmąją pagalbą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ir apsinuodijimų atvejais.

VEIKLOS KRYPTYS

 • Teikti sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), kaupti metodinę ir informacinę medžiagą mokinių sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais;
 • Teikti informaciją sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais ir skleisti šią informaciją (mokyklos stenduose, renginiuose, viktorinose ir pan.) mokyklos bendruomenei;
 • Inicijuoti mokyklos sveikatinimo projektų (programų) rengimą, dalyvavimą juos įgyvendinant;
 • Teikti pagalbą mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;
 • Prižiūrėti mokinių maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
 • Vertinti mokyklos aplinkos atitikimą visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams, dalyvauti nustatant prioritetinius mokyklos aplinkos ir sąlygų gerinimo klausimus;
 • Teikti pasiūlymus mokyklos vadovui dėl reikalingų priemonių, užtikrinančių traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje, įsigijimo;
 • Vertinti ugdymo proceso organizavimo atitikimą visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams;
 • Padėti kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes, teikti jiems informaciją dėl mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose;
 • Kaupti informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus, apibendrinti informaciją ir ne rečiau kaip 1 kartą per metus (mokslo metų pradžioje) pateikti mokyklos bendruomenei, savivaldybės gydytojui bei kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;
 • Pateikti asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl mokinių sveikatos klasės auklėtojui (mokytojams) ir prižiūrėti šių rekomendacijų įgyvendinimą mokykloje;
 • Nustatyti lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių (alkoholio, tabako, narkotikų vartojimas ir kt.) paplitimą;
 • Dalyvauti mokyklos prevencinio darbo grupėse, sprendžiančiose mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas;
 • Padėti organizuojant mokinių imunoprofilaktiką;
 • Teikti informaciją apskrities visuomenės sveikatos centrui, įtarus užkrečiamąją ligą ar apsinuodijimą mokykloje;
 • Įgyvendinti apskrities visuomenės sveikatos centro specialistų nurodytų užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros priemones mokykloje;
 • Teikti pirmąją medicinos pagalbą ir ją koordinuoti.