MOKYTOJŲ TARYBA

Mokytojų taryba – nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija pedagogų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti:

 1. Mokytojų tarybą sudaro gimnazijos visi gimnazijoje dirbantys mokytojai, pedagoginiai administracijos darbuotojai, psichologai, socialiniai pedagogai, bibliotekininkai, karjeros specialistai ir kiti ugdymo procese tiesiogiai dalyvaujantys darbuotojai. Į posėdžius gali būti kviečiami ir kitų gimnazijos savivaldos institucijų atstovai;
 2. Mokytojų tarybai vadovauja mokytojų tarybos pirmininkas išrinktas tarybos narių balsų dauguma. Sekretorių taip pat išrenka mokytojų tarybos nariai;
 3. Mokytojų tarybos posėdžius kviečia tarybos pirmininkas ne rečiau kaip 3 kartus per metus. Prireikus šaukiami neeiliniai posėdžiai;
 4. Posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja du trečdaliai tarybos narių. Nutarimai priimami posėdžių dalyvių balsų dauguma.

Gimnazijos mokytojų tarybos funkcijos: 

 1. Aptarti praktinius švietimo reformos įgyvendinimo gimnazijoje klausimus, svarstyti
 2. Moksleivių ugdymo (si) rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;
 3. Priimti sprendimus dėl gimnazijos veiklos programos, aptarti profilinio ugdymo planus, bendrųjų programų įgyvendinimo ir valstybinių išsilavinimo standartų pasiekimo klausimus ir kt.;
 4. Aptarti skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo organizavimo principus, jų ugdymo programas, metodus, analizuoti mokinių krūvius, nepažangumo priežastis;
 5. Aptarti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius ir galimybes;
 6. Kartu su gimnazijos socialiniais pedagogais, sveikatos priežiūros darbuotojais ir psichologais aptarti mokinių sveikatos, socialinės paramos, mokymosi, poilsio, mitybos, darbų saugos ir kt. klausimus;
 7. Rinkti mokytojus į gimnazijos tarybą, į gimnazijos pedagogų atestacijos komisiją.