PRIĖMIMAS Į GIMNAZIJĄ

PRIĖMIMO PRAŠYMŲ FORMOS: Į 1 KLASĘĮ 3 KLASĘ

Mokiniai į Jonavos Senamiesčio gimnaziją priimami vadovaujantis JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO IR PRIĖMIMO Į MOKYKLAS TVARKA (patvirtinta 2013-01-31 Nr. 1 TS – 13), gimnazijos nuostatais ir vidaus tvarkos taisyklėmis. Išankstinių prašymų priėmimas į I ir III gimnazijos klases vykdomas nuo einamųjų metų sausio 2 d. Norintieji mokytis pateikia prašymą (jei mokiniui dar nėra sukakę 17 metų, prašyme savo pritarimą patvirtina parašu bent vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų). Pasibaigus mokslo metams, vyksta mokinių priėmimas į I, II, III ir IV klases.

Norintieji mokytis I klasėje pateikia:
 – prašymą su tėvų (globėjų, rūpintojų) pasirašytu pritarimu;
 – asmens tapatybę pavirtinantį dokumentą;.
 – pagrindinio ugdymo programos (I dalies) pasiekimų pažymėjimą.  

Norintieji mokytis II klasėje pateikia:
 – prašymą su tėvų (globėjų, rūpintojų) pasirašytu pritarimu;
 – asmens tapatybę pavirtinantį dokumentą;
 – mokymosi pasiekimų pažymėjimą, patvirtinantį 9 (I gimnazijos) klasės baigimą pagal pagrindinio ugdymo programą.

Norintieji mokytis III klasėje pateikia:
 – prašymą (jei mokiniui dar nėra sukakę 17 metų, prašyme savo pritarimą patvirtina parašu bent vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų);
 – asmens tapatybę pavirtinantį dokumentą;
 – pagrindinio ugdymo išsilavinimo pažymėjimą;
 – individulujį ugdymo planą (pildomas gimnazijoje).

Norintieji mokytis IV klasėje pateikia:
 – prašymą;
 – asmens tapatybę pavirtinantį dokumentą;
 – mokymosi pasiekimų pažymėjimą, patvirtinantį 11 (III gimnazijos) klasės baigimą pagal vidurinio ugdymo programą;
 – individualųjį ugdymo planą (pildomas gimnazijoje)