PRIĖMIMAS Į GIMNAZIJĄ

Norintieji mokytis pirmoje, antroje  klasėje turi pateikti:
  1. Prašymą su tėvų (globėjų) pasirašytu pritarimu;
  2. Pagrindinio ugdymo programos pirmos dalies pasiekimų pažymėjimą ir jo kopiją / 9 (I gimnazijos) klasės mokymosi pasiekimų pažymėjimą ir jo kopiją;
  3. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
Norintieji mokytis trečioje, ketvirtoje klasėje turi pateikti:
  1. Prašymą;
  2. Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą ir jo kopiją / 11 (III gimnazijos) klasės mokymosi pasiekimų pažymėjimą ir jo kopiją;
  3. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
  4. Individualų ugdymo planą (pildomas gimnazijoje).
Informacija:
tel.: (8~349) 51088  
https://senamiescio-g.lt
rastine@senamiescio-g.lt
Dokumentus darbo dienomis pateikti į gimnazijos raštinę –  101 kab. (I aukšte).
Laikas: 9.00 – 15.00 val.
PRIĖMIMO PRAŠYMŲ FORMOS: Į I – II KLASĘ, Į III-IV KLASĘ
 
Būsimiems pirmokams siūlome rinktis:
  • gamtos ir technologinių mokslų klasę bei pagilintai mokytis biologijos, chemijos, fizikos, matematikos, informacinių technologijų;
  • socialinių mokslų klasę ir pagilintai mokytis užsienio kalbos (anglų), istorijos, geografijos, matematikos, informacinių technologijų;
  • įprasto ugdymo klasę.
Iš siūlomų  pagilintai mokytis penkių dalykų Jūs galėsite laisvai pasirinkti daugiausiai tris. Savo sprendimą dėl pagilinto mokymosi patikslinsite atvykę į priėmimo komisiją.

PRIĖMIMO PRAŠYMŲ FORMOS:

 Į 1 KLASĘĮ 3 KLASĘ

Mokiniai į Jonavos Senamiesčio gimnaziją priimami vadovaujantis JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO IR PRIĖMIMO Į MOKYKLAS TVARKA (patvirtinta 2013-01-31 Nr. 1 TS – 13), gimnazijos nuostatais ir vidaus tvarkos taisyklėmis. Išankstinių prašymų priėmimas į I ir III gimnazijos klases vykdomas nuo einamųjų metų sausio 2 d. Norintieji mokytis pateikia prašymą (jei mokiniui dar nėra sukakę 17 metų, prašyme savo pritarimą patvirtina parašu bent vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų). Pasibaigus mokslo metams, vyksta mokinių priėmimas į I, II, III ir IV klases.

Norintieji mokytis I klasėje pateikia:
 – prašymą su tėvų (globėjų, rūpintojų) pasirašytu pritarimu;
 – asmens tapatybę pavirtinantį dokumentą;.
 – pagrindinio ugdymo programos (I dalies) pasiekimų pažymėjimą.  

Norintieji mokytis II klasėje pateikia:
 – prašymą su tėvų (globėjų, rūpintojų) pasirašytu pritarimu;
 – asmens tapatybę pavirtinantį dokumentą;
 – mokymosi pasiekimų pažymėjimą, patvirtinantį 9 (I gimnazijos) klasės baigimą pagal pagrindinio ugdymo programą.

Norintieji mokytis III klasėje pateikia:
 – prašymą (jei mokiniui dar nėra sukakę 17 metų, prašyme savo pritarimą patvirtina parašu bent vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų);
 – asmens tapatybę pavirtinantį dokumentą;
 – pagrindinio ugdymo išsilavinimo pažymėjimą;
 – individulujį ugdymo planą (pildomas gimnazijoje).

Norintieji mokytis IV klasėje pateikia:
 – prašymą;
 – asmens tapatybę pavirtinantį dokumentą;
 – mokymosi pasiekimų pažymėjimą, patvirtinantį 11 (III gimnazijos) klasės baigimą pagal vidurinio ugdymo programą;
 – individualujį ugdymo planą (pildomas gimnazijoje).