MOKINIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

1. Bendrieji reikalavimai mokiniams :

1.1. kiekvienam priimtam į gimnaziją moksleiviui pasirašyti švietimo teikėjo/ švietimo gavėjo sutartį ir laikytis visų jos sąlygų;

1.2. laikytis vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų;

1.3. atsakingai mokytis, tinkamai ir drausmingai elgtis pamokų ir pertraukų metu;

1.4. siekti dorovinės ir pilietinės brandos;

1.5. gerbti valstybinę, savo gimtąją kalbą ir kultūrą, kitas kalbas ir kultūras;

1.6. pagarbiai elgtis su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, klasės draugais, gimnazijos darbuotojais, svečiais;

1.7. vykdyti gimnazijos vadovų, mokytojų, savivaldos institucijų nutarimus; informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) apie gimnazijoje organizuojamą veiklą, tėvų dienas ir pan.;

1.8. lankyti pamokas, nevėluoti, savavališkai nepasišalinti iš pamokų;

1.9. vilkėti gimnazisto uniformą;

1.10. paltus ir striukes nusivilkti rūbinėje ar palikti daiktų saugojimo spintelėse;

1.11. laiku atsiskaityti su biblioteka pagal nustatytą tvarką;

1.12. laikytis interesantų ir svečių lankymosi mokykloje tvarkos taisyklių;

1.13. atsakyti už svečių, atėjusių į gimnaziją gimnazisto kvietimu, elgesį;

1.14. kilus problemoms nedelsiant informuoti klasės auklėtoją, mokytoją, specialistą, administraciją.

2. Kiekvienai klasės bendruomenei išrinkti atstovus, kurie dalyvautų gimnazijos mokinių tarybos veikloje.

Mokiniams draudžiama :

3.1. triukšmauti per pamokas klasėse ir koridoriuose;

3.2. mušti(s), spjaudyti(s), šiukšlinti, naudoti moralinę prievartą ir vartoti necenzūrinius žodžius;

3.3. rūkyti mokykloje ir jos teritorijoje;

3.4. gerti alkoholinius gėrimus, vartoti narkotines – psichotropines medžiagas;

3.5. žaisti kortomis, kitus azartinius žaidimus;

3.6. sėdėti ant palangių, laužyti, gadinti ir vogti gimnazijos bei visuomeninį turtą ( už padarytą materialinę žalą atlygina mokinio tėvai ar teisėti globėjai, rūpintojai pagal Civilinį kodeksą);

3.7. atsivesti į mokyklą, pamokas ar uždarus gimnazijos renginius pašalinius asmenis, negavus gimnazijos administracijos leidimo.

4. Mokiniai turi teisę:

4.1. Nemokamai mokytis gimnazijoje, gauti informaciją apie švietimo programas, ugdymosi formas, dalyvauti svarstant ugdymo proceso organizavimo klausimus.

4.2. Reikšti savo nuomonę bei teikti siūlymus dėl gimnazijos veiklos organizavimo asmeniškai arba per savivaldą.

4.3. Būti išklausytiems gimnazijos administracijos ir mokytojų, specialistų.

4.4. Gauti psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, informacinę, socialinę pagalbą, jei tokios pagalbos negali suteikti tėvai (globėjai, rūpintojai).

4.5. Įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.