ELGESIO TAISYKLĖS

MOKSLEIVIŲ ELGESIO TAISYKLĖS, SKATINIMO IR
DRAUSMINIMO PRIEMONIŲ SISTEMA

MOKSLEIVIŲ ELGESIO TAISYKLĖS:

Bendri reikalavimai mokiniams:

 • kiekvienam priimtam į gimnaziją moksleiviui pasirašyti švietimo teikėjo/ švietimo gavėjo sutartį;
 • atsakingai mokytis, tinkamai ir drausmingai elgtis pamokų ir pertraukų metu;
 • siekti dorovinės ir pilietinės brandos;
 • pagarbiai elgtis su tėvais, vyresniaisiais, mokytojais, klasės draugais, gimnazijos darbuotojais
 • vykdyti gimnazijos vadovų, mokytojų, savivaldos institucijų nutarimus;
 • lankyti pamokas, nevėluoti, savavališkai nepasišalinti iš pamokų;
 • vilkėti gimnazisto uniformą;
 • paltus ir striukes nusivilkti rūbinėje;
 • laiku atsiskaityti su biblioteka pagal nustatytą tvarką;
 • laikytis interesantų ir svečių lankymosi mokykloje tvarkos taisyklių;
 • atsakyti už svečių, atėjusių į gimnaziją gimnazisto kvietimu, elgesį.

Kiekvienas klasės kolektyvas išsirenka seniūną, kuris atstovauja klasei gimnazijos seniūnų taryboje.

Mokiniams draudžiama:

 • triukšmauti per pamokas klasėse ir koridoriuose;
 • mušti(s), spjaudyti(s), šiukšlinti, rūkyti ir vartoti necenzūrinius žodžius;
 • gerti alkoholinius gėrimus, vartoti narkotines-psichotropines medžiagas ir ateiti išgėrusiam, apsvaigusiam į gimnaziją (į pamokas bei renginius);
 • sėdėti ant palangių, laužyti, gadinti ir vogti gimnazijos bei visuomeninį turtą (už padarytą materialinę žalą atlygina moksleivio tėvai ar teisėti globėjai pagal Civilinį kodeksą);
 • atsivesti į pamokas ar uždarus gimnazijos renginius pašalinių asmenų, negavus gimnazijos administracijos leidimo.

Moksleiviai turi teisę:

 • reikšti savo nuomonę bei teikti siūlymus dėl gimnazijos veiklos organizavimo asmeniškai arba per savivaldos organus;
 • būti išklausytiems gimnazijos administracijos ir mokytojų.

Skatinimai moksleiviams:

 • aktyviems, pareigingiems moksleiviams mokytojų tarybos nutarimu, administracijos sprendimu įteikiami pagyrimo ar padėkos raštai;
 • esant finansinėms galimybėms skatinti pasižymėjusius moksleivius dovanėlėmis;
 • labai gerai besimokančius, aktyvius gimnazistus paskatinti per Bendruomenės dieną.

DRAUSMINIMO NUOBAUDŲ SKYRIMO SISTEMA:

Moksleiviams gali būti skiriamos drausminės nuobaudos:

 • įspėjimas žodžiu;
 • pastaba raštu, su kuria pasirašytinai supažindinami moksleivio tėvai;
 • tėvų iškvietimas pokalbio su klasės auklėtoju, gimnazijos administracija ar gimnazijos taryba;
 • papeikimas;
 • mokytojų tarybai pritarus šalinimas iš gimnazijos su teise pasirinkti kitą mokymosi įstaigą;
 • mokytojų tarybai pritarus šalinimas už nusižengimus iš gimnazijos pranešant apie tai nepilnamečių reikalų inspekcijai ir vaikų teisių apsaugos tarnybai, jei moksleivis neturi 16 metų.

LANKOMUMAS:

Pateisinti pamokas gali:

 • gimnazijos administracija, gavusi motyvuotą paaiškinimą;
 • tėvai (teisėti vaiko globėjai), kai praleista ne daugiau kaip trys dienos per mėnesį;
 • gydytojai, moksleiviui sergant.

Gimnazistui, nepateisinusiam daugiau kaip 30 pamokų per pusmetį, taikomos šie drausminimo būdai:

 • nusižengus pirmą kartą klasės auklėtojas praneša tėvams, moksleivis kviečiamas pokalbio su socialine darbuotoja;
 • nusižengęs antrą kartą moksleivis kviečiamas į išplėstinį gimnazijos direkcijos posėdį kartu su tėvais (teisėtais globėjais), klasės auklėtoju, socialine darbuotoja;
 • nusižengus trečią kartą moksleiviui siūloma mokytis kitoje ugdymo įstaigoje.

Skiriant nuobaudas gali būti nesilaikoma nuobaudų eiliškumo.