GIMNAZIJOS TARYBA

GIMNAZIJOS TARYBA

 

Mokytojai:

 

Romualda Stankevičienė – pirmininkė

Milda Leleivienė – sekretorė

Vida Šereikienė

Vyta Orlovienė

Asta Antanavičienė

 

 

Tėvai:

 

Judita Vainilavičienė

Ilona Vasiliauskienė

Ala Malanova

Vaida Stundienė

Lina Gezevičienė

 

 

Mokiniai:

 

Edgaras Mostenec, IVT

Novilė Krutkevičiūtė, IVS1

Rojus Malinauskas, IIIS1

Goda Čenulevičiūtė, IIa

Monika Kumponaitė, Ia

 

SENAMIESČIO GIMNAZIJOS TARYBOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Gimnazijos taryba – aukščiausioji Senamiesčio gimnazijos savivaldos institucija (toliau gimnazijos taryba), atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams). Už savo veiklą gimnazijos taryba atsiskaito ją rinkusiems gimnazijos bendruomenės nariams.
2. Gimnazijos taryba renkama dvejiems metams.

II. STRUKTŪRA

3. Gimnazijos tarybą sudaro 5 mokytojai, 5 mokiniai ir 5 tėvai (globėjai, rūpintojai). Gimnazijos tarybos veikloje gali dalyvauti vietos savivaldos atstovai.
4. Gimnazijos taryba sudaroma gimnazijos nuostatais patvirtinta procedūra, laikantis demokratinių rinkimų principų. Į gimnazijos tarybą nariai renkami tokia tvarka.
4.1. Mokytojų atstovai renkami mokytojų tarybos posėdžio metu slaptu balsavimu. Į gimnazijos tarybą išrenkami penki mokytojai, surinkę daugiausia balsų.
4.2. Mokinių atstovai renkami mokinių susirinkimo metu iš kandidatų, kuriuos po vieną pasiūlo kiekviena gimnazijos klasė, išrinkusi kandidatą klasės susirinkime. Į gimnazijos tarybą išrenkami penki mokiniai, surinkę daugiausia balsų.
4.3. Tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovų (po vieną iš kiekvienos klasės) susirinkimas.

III. VALDYMAS

5. Gimnazijos tarybai vadovauja pirmininkas, tėvų arba mokytojų atstovas.
6. Pirmininką renka gimnazijos tarybos nariai pirmame posėdyje balsų dauguma.
7. Gimnazijos tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 jos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Gimnazijos tarybos nutarimus, kurie prieštarauja gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, gimnazijos direktorius prašo svarstyti iš naujo.

IV. TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

Gimnazijos tarybos tikslas:
Dalyvauti gimnazijos valdyme, užtikrinti savivaldą, atstovauti mokytojų, mokinių, tėvų (globėjų) interesams sprendžiant svarbias gimnazijos bendruomenės problemas.

Gimnazijos tarybos uždaviniai ir funkcijos:
8. Teikia siūlymus dėl gimnazijos veiklos perspektyvos, pagrindinių darbo krypčių.
9. Aprobuoja gimnazijos veiklos programą, nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, ugdymo organizavimo tvarką.
10. Aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, mokinių vertinimo sistemos parinkimo, veiklos organizavimo.
11. Mokytojų tarybos teikimu sprendžia mokinių šalinimo iš gimnazijos klausimus.
12. Esant poreikiui svarsto naujų gimnazijos padalinių steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo klausimus.
13. Inicijuoja vietos bendruomenės, šeimos ir gimnazijos bendradarbiavimą.
14. Svarsto gimnazijos pajamų ir išlaidų sąmatą, stebi ūkinę – finansinę veiklą.
15. Gimnazijos tarybos mokinių, tėvų, pedagogų atstovai inicijuoja svarstyti klausimus, reikšdami savo rinkėjų interesus.
16. Deleguoja tėvų atstovą į mokytojų atestacijos komisiją ir savo atstovą stebėtojų teisėmis į viešo konkurso vadovo vietai užimti komisiją.
17. Gali sustabdyti kitų savivaldos institucijų sprendimus, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.

V. ATSAKOMYBĖ

18. Gimnazijos taryba už veiklą atsiskaito ją rinkusiems bendruomenės nariams, pirmininkas apibendrina praėjusių metų veiklą.
19. Gimnazijos steigėjas, švietimo priežiūros institucijos, nustačiusios, kad gimnazijos tarybos sprendimai prieštarauja įstatymams ar kitiems gimnazijos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo gimnazijos tarybai juos svarstyti iš naujo. Gimnazijos tarybai atsisakius, ginčas gali būti sprendžiamas įstatymų numatyta tvarka.

VI. NUOSTATŲ TVIRTINIMAS, KEITIMAS IR PILDYMAS

20. Gimnazijos tarybos nuostatus tvirtina gimnazijos direktorius.
21. Gimnazijos tarybos nuostatai keičiami ir papildomi, pasikeitus bendriesiems gimnazijų nuostatams, gimnazijos vadovybės, gimnazijos tarybos iniciatyva. Naują nuostatų redakciją arba pataisas tvirtina direktorius.