UGDYMAS KARJERAI

KARJEROS SPECIALISTĖ

Kristina Viršilaitė-Liaugaudienė, 319 kabinetas, el.paštas: k.virsilaite[eta]senamiescio-g.lt 

Facebook paskyra: Senamiesčio gimnazijos Karjeros centras

Darbo laikas

 

 KARJEROS SPECIALISTO FUNKCIJOS:

 • padėti gimnazistams planuoti individualią karjerą (teikti informaciją apie mokymosi, studijų galimybes, informuoti apie darbo rinkos pasiūlą, paklausą bei darbo paiešką);
 • organizuoti mokinių susitikimus su gimnaziją baigusiais mokiniais, įvairių profesijų atstovais, profesinių, aukštųjų mokyklų atstovais; darbdaviais, verslininkais;
 • koordinuoti išvykas į profesines ir aukštąsias mokyklas, įmones, įstaigas ir organizacijas, Studijų muges ir panašius renginius;
 • teikti individualias ir grupines konsultacijas gimnazijos bendruomenei;
 • kaupti ir skleisti informaciją profesinio orientavimo klausimais;
 • bendradarbiauti su kitais karjeros specialistais, su klasių vadovais, dalykų mokytojais, teikti jiems konsultacijas;
 • konsultuoti mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) jų vaikų profesijos pasirinkimo klausimais;
 • organizuoti mokinių profesinį veiklinimą (realių darbo vietų stebėjimą, sėkmės pamokas, asistento dienas ir pan.).
 

Jonavos Senamiesčio gimnazijoje profesinio orientavimo paslaugos teikiamos nuo 2006 m. Profesinis orientavimas aprėpia šias paslaugas: ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo.

Pagrindinis teikiamų paslaugų tikslas – sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas (žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis), kurios skatintų sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją, darbo veiklą, padėtų sėkmingai plėtoti savo karjerą.

 Ugdymo  karjerai  uždaviniai:

 • padėti  mokiniams  pažinti  ir   įvertinti  savo  asmenines  savybes, gabumus,  interesus;
 • ugdyti  ir  tobulinti  svarbiausias  karjerai  bendrąsias  kompetencijas;
 • organizuoti  profesinį  veiklinimą – veiklas,  kuriose  mokiniams padedama  aktyviai  pažinti  įvairias  užimtumo  sritis,  profesijų  ypatumus  ir  karjeros  galimybes;
 • teikti  individualias  ir  grupėse  ugdymo  karjerai  konsultacijas;
 • teikti  informaciją  apie  švietimo  sistemą, priėmimo  taisykles  ir  mokymosi  sąlygas,  studijų  ir  mokymo  programas.

Mokinių ugdymas karjerai gimnazijoje vykdomas  vadovaujantis šiais dokumentais:

 • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m sausio 15 d. įsakymas Nr. V-72 „Dėl ugdymo karjerai programos tvirtinimo“;
 • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. v-1090/a1-314 „Dėl profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 82-4284). Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas.
 • Lietuvos respublikos švietimo įstatymas (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853; 2011, Nr. 38-1804)