PRANEŠĖJŲ APSAUGA. VIDINIS KANALAS

Pranešimus apie pažeidimus Jonavos Senamiesčio gimnazijai gali pateikti esami ir buvę gimnazijos darbuotojai ar asmenys susiję su Senamiesčio gimnazija sutartiniais santykiais.

Informuoti apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, kitus tapataus pobūdžio teisės pažeidimus ar planuojamus pažeidimus galite tiesiogiai kreipdamiesi į direktoriaus pavaduotoją ugdymui Kristiną Paulauskienę (202 kab.) arba pateikdami užpildytą ir pasirašytą pranešimo formą el. paštu k.paulauskiene[eta]senamiescio-g.lt

Informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

  • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
  • pavojaus aplinkai;
  • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
  • neteisėtos veiklos finansavimo;
  • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
  • neteisėtu būdu įgyto turto;
  • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
  • kitų pažeidimų.
Teisės aktai, reglamentuojantys pranešėjų apsaugą ir vidinio apie pažeidimus teikimo kanalo sukūrimą:
  • Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas  (įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą)
  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ (šiuo nutarimu yra patvirtinti: Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašas; Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašas; Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas)