UGDYMAS KARJERAI

Senamiesčio gimnazijos Karjeros centras įsteigtas Profesinio informavimo taško (PIT) pagrindu 307 kabinete. Trys kompiuteriai, prieiga prie interneto, sukaupta profesinio informavimo medžiaga  spaudiniuose, kompiuterinėse laikmenose sudaro sąlygas mokiniams, jų tėvams bei pedagogams gauti pageidaujamas paslaugas.

TIKSLAS – teikti kokybiškas karjeros paslaugas gimnazijos bendruomenei, siekiant padėti mokiniams kryptingai ir motyvuotai rengtis tolesnei karjerai bei gyvenimui.

UŽDAVINIAI
Ugdyti karjerai
– tirti mokinių ir kitų vartotojų ugdymo karjerai paslaugų poreikį;
– organizuoti profesinį veiklinimą – padėti aktyviai pažinti užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes;
– organizuoti seminarus, mokymus, renginius mokyklos bendruomenei.

Konsultuoti
– teikti individualias konsultacijas (mokiniams, tėvams, mokytojams);
– organizuoti grupinius užsiėmimus mokiniams, kurie padėtų geriau pažinti save, mokymosi ir tolesnių studijų, karjeros  galimybes.

Informuoti
– kaupti ir sisteminti aktualią medžiagą bei išteklius;
– aprūpinti mokyklos pedagogus informacija ir kitais ištekliais, būtinais ugdymo karjerai paslaugoms teikti;
– teikti informaciją – panaudoti informacijos sklaidai gimnazijos tinklapį elektroninį dienyną.

Apsilankę Karjeros centre galite:
– rasti informacijos apie profesijas, mokymo įstaigas, stojimo sąlygas, situaciją darbo rinkoje;
– sužinoti, kokie yra internetiniai informacijos šaltiniai, kaip jais naudotis;
– atlikti testus, kurie padės įvertinti savo polinkius, sugebėjimus, asmenines savybes.

KARJEROS SPECIALISTĖ DIRBA:

Pirmadienį

Antradienį

Trečiadienį

11.00-14.00

11.00-14.00

11.00-14.00

Dėl konsultacijų jums patogiu laiku galima tartis su specialiste individualiai. 
el.paštas: gbazileviciene@gmail.com 
Facebook paskyra: 
Senamiesčio gimnazijos Karjeros centras