UGDYMAS KARJERAI

Ugdymo karjerai paslaugos Jonavos Senamiesčio gimnazijoje

2018/2019 mokslo metai

 Karjeros  sąvoka

         Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Jam turi padėti mokytojai, karjeros veiklų koordinatoriai, tėvai. Padedamas jų, mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje. 

Pagrindinis teikiamų paslaugų tikslas – sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas (žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis), kurios skatintų sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją, darbo veiklą, padėtų sėkmingai plėtoti savo karjerą.

 Ugdymo  karjerai  uždaviniai

  • padėti  mokiniams  pažinti  ir   įvertinti  savo  asmenines  savybes, gabumus,  interesus;
  • ugdyti  ir  tobulinti  svarbiausias  karjerai  bendrąsias  kompetencijas;
  • organizuoti  profesinį  veiklinimą – veiklas,  kuriose  mokiniams padedama  aktyviai  pažinti  įvairias  užimtumo  sritis,  profesijų  ypatumus  ir  karjeros  galimybes, kaupti  darbo  patirtį,  ugdytis  profesinę  motyvaciją  bei  planuoti  būsimą  veiklą;
  • teikti  individualias  ir  grupėse  ugdymo  karjerai  konsultacijas;

·         teikti  informaciją  apie  švietimo  sistemą,

·         priėmimo  taisykles  ir  mokymosi  sąlygas,  studijų  ir  mokymo  programas.

 Mokinių ugdymas karjerai gimnazijoje vykdomas  vadovaujantis šiais dokumentais:

 

  • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m sausio 15 d. įsakymas Nr. V-72 „Dėl ugdymo karjerai programos tvirtinimo“;
  • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. v-1090/a1-314 „Dėl profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 82-4284). Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas.
  • Lietuvos respublikos švietimo įstatymas (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853; 2011, Nr. 38-1804)

KARJEROS SPECIALISTĖ DIRBA:

Pirmadienį

Antradienį

Trečiadienį

11.00-14.00

11.00-14.00

11.00-14.00

Dėl konsultacijų jums patogiu laiku galima tartis su specialiste individualiai. 
el.paštas: gbazileviciene@gmail.com 
Facebook paskyra: 
Senamiesčio gimnazijos Karjeros centras