PRIĖMIMAS Į GIMNAZIJĄ

PRIĖMIMO PRAŠYMŲ FORMOS:

 Į 1 KLASĘĮ 3 KLASĘ

Mokiniai į Jonavos Senamiesčio gimnaziją priimami vadovaujantis JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ, KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO IR PRIĖMIMO Į MOKYKLAS TVARKA (patvirtinta 2013-01-31 Nr. 1 TS – 13), gimnazijos nuostatais ir vidaus tvarkos taisyklėmis. Išankstinių prašymų priėmimas į I ir III gimnazijos klases vykdomas nuo sausio 15 d. Norintieji mokytis pateikia prašymą (jei mokiniui dar nėra sukakę 17 metų, prašyme savo pritarimą patvirtina parašu bent vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų). Pasibaigus mokslo metams, vyksta mokinių priėmimas į I, II, III ir IV klases.

Norintieji mokytis I klasėje pateikia:
 – prašymą su tėvų (globėjų, rūpintojų) pasirašytu pritarimu;
 – asmens tapatybę pavirtinantį dokumentą;.
 – pagrindinio ugdymo programos (I dalies) pasiekimų pažymėjimą;
 – sveikatos pažymą.

Norintieji mokytis II klasėje pateikia:
 – prašymą su tėvų (globėjų, rūpintojų) pasirašytu pritarimu;
 – asmens tapatybę pavirtinantį dokumentą;
 – mokymosi pasiekimų pažymėjimą, patvirtinantį 9 (I gimnazijos) klasės baigimą pagal pagrindinio ugdymo programą;
 – sveikatos pažymą.

Norintieji mokytis III klasėje pateikia:
 – prašymą (jei mokiniui dar nėra sukakę 17 metų, prašyme savo pritarimą patvirtina parašu bent vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų);
 – asmens tapatybę pavirtinantį dokumentą;
 – pagrindinio ugdymo išsilavinimo pažymėjimą;
 – sveikatos pažymą.

Norintieji mokytis IV klasėje pateikia:
 – prašymą;
 – asmens tapatybę pavirtinantį dokumentą;
 – mokymosi pasiekimų pažymėjimą, patvirtinantį 11 (III gimnazijos) klasės baigimą pagal vidurinio ugdymo programą;
 – sveikatos pažymą.

 

MOKSLO METAI

IŠ VISO MOKINIŲ

SU PAGYRIMU